Kårböle Gilles verksamhet

Kårböle Gille vill främja och stöda uppbyggande fritidsverksamhet i Kårböle bland svensk- och tvåspråkiga familjer, med särskild tonvikt på barn och ungdom. Gillet vill verka för stärkandet av sammanhållningen mellan enskilda personer och grupper i Kårböle med omnejd och främja lokala intressen.

Föreningen är medlem i Helsingin kaupunginosayhdistykset r.y. HELKA och i Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU). Föreningen är samverkande medlem i Finlands svenska hembygdsförbund. För Gillet är det mycket viktigt att via HELKA och genom direkt kontakt med stadens myndigheter och i samarbete med den finskspråkiga Kaarela-seura r.y. verka för en positiv utveckling av Kårböle. Gillet har även samarbete med Kårböle Ungdomsförening.

Verksamheten i Daghemmet Malmgård och Gillebo eftermiddagshem understöds. Det ordnas klubbverksamhet på eftermiddagarna för lågstadiets elever främst i årskurs 3-5 i samarbete med skolan och Hem och Skola. Information om Kårböle Gilles verksamhet ska delges till dagis- och förskolebarnens föräldrar.

Kårböle Gille hyr Drängstugan av Helsingfors stad. Eftisverksamheten i Gillebo fortsätter i Drängstugan i Barnavårdsföreningens regi.

Gillet kan enligt önskemål arrangera kurser för medlemmarna i Kårböle och ansöka om stöd för dem av Svenska studiecentralen.


På Gillets hemsida www.karbolegille.fi finns information om föreningen och evenemang. Gillet är även med i Facebook.

Gillet bidrar med en kolumn, ”Bök i Kårböle” i Kaarela seuras tidning Tanotorvi  i varje nummer (12 nummer / år). Tre gillemedlemmar skriver turvis.

Illustration: Rurik Packalen